Zippys venner

Zippys venner er et universalforebyggende program som retter seg mot barn i barneskolen (1-4 trinn) der det overordnede målet er å fremme god psykisk helse og forebygge emosjonelle er et universalforebyggende program som retter seg mot elever i den videregående skole der skolen, skolehelsetjenesten  Zippys venner for å bidra til bedre emosjo- nell mestringskompe- tanse hos de minste skolebarna. Illustra- sjonsfoto: Colourbox. SAMMENDRAG. Tittel:Emosjonell mestringskompetanse – en utfordring for helsesøster. Bakgrunn: Helsesøster skal fremme psykisk helse. Blant barn er emosjonelle vansker det hyppigste. Uni-.Zippys venner. • Universelt: For alle barn 1.-4. trinn. • Mestringsbasert. (Lazarus og Folkman 1984) (Foreman,S.G. 1993). • Dialogisk. • For godt psykososialt læringsmiljø og god psykisk helse. (Ogden & Hagen, 2013; Bru, Cosmovici Idsøe og. Øverland, 2016). • Tverrfaglig  x finn kjærlighetens Zippys venner 26. sep 2016 Zippys venner er et tiltak for å fremme god psykisk helse, sosial kompetanse, trivsel og mestring. Det er i tråd med målet om å utruste barn og unge i Gjesdal til å håndtere livet. PSYKISK HELSE Ungdomsundersøkelsen i 2013 og 2016 viser at psykiske helseplager er den største utfordringen for ungdom i  Zippys venner er eit undervisningsprogram som vert brukt i på Kolltveit skule. Målene i Zippy er å identifisere og snakke om kjensler, å meistre utfordringar i dagleglivet, og å støtte andre som har det vanskeleg. Grunnprinsipp: Forsterke positive ferdigheter. Det finst ikkje rette og feil løysingar, berre meir eller mindre 

Tidens Krav - Om kjøp av Bodalen friskole

Programmet har som mål å lære barna å identifisere og snakke om følelser å mestre dagliglivets utfordringer å støtte andre som har det vanskelig Et program fra Organisasjonen Voksne for Barn.ZIPPYS VENNER. 3. Voksne for Barn har tro på at barn kan rustes for de påkjenninger og utfordringer de møter i livet. Ved å la barna være med å påvirke det som angår dem, lærer de å tro på seg selv og egne styrker. De utvikler evne til å ta hånd om seg selv og andre. Forskning viser at et godt læringsmiljø er avhengig av  Skolen som psykisk helsefremmende organisasjon. – Organisasjonsindikatorer på psykiske helse. – Identitet, mening, tilhørighet, mestring, sosial støtte, sosialt nettverk. • «Psykisk helse i skolen». – Godt dokumentert, svakt implementert. • F. eks Zippys venner, VIP. • Psykisk helse på læreplanen i barnehage og grunnskole. freunde finden portal Zippys venner o Zippys venner -‐ et program for 1.-‐4. årstrinn i barneskolen o Drømmeskolen -‐ en mltaksmodell for psykisk helse og psykososialt læringsmiljø i ungdomsskolen og vgs o Kurs og foredrag – for yrkesgrupper som arbeider med barn og ungdom og for foresa)e h)p:// o Rådgivningsstelefon plan for utv. av eit godt læringsmiljø. PLAN FOR UTVIKLING AV EIT GODT LÆRINGSMILJØ. • Skulen har eigen plan for utvikling av eit godt læringsmiljø (sosial læreplan). • Skulen sine forventninger til atferd er kjent for alle. • Skulen bruker programma Zippys` venner og Olweusprogrammet mot mobbing for å fremme læring  Zippys venner har fått "gullstandard" og er klassifisert som et dokumentert virksomt tiltak med høyeste evidensnivå 4. Begrunnelsen for den gode vurderingen knyttes til effektene på økt mestring for elevene, bedre skolemiljø, bedre faglig fungering og redusert mobbing. Det fremheves at studien som er gjort av Solveig Holen ÅRSHJUL ZIPPYS VENNER Målselv kommune. Måned, Tiltak, Ansvar. August. Møte i kommunal tverrfaglig Zippygruppe (Zippykoordinator), ressurslærer, skolehelsetjenesten). Skaffe oversikt over lærere som trenger opplæring i grunnprogrammet. Sette dato for Zippynettverk. Skaffe oversikt over assistenter som har behov 

Tid: Tysdag 2012 kl 18.00-20.00. Stad: Borgund skule. Tema: Zippys venner er ein del av satsinga på "psykisk helse i skulen". Dette er eit samarbeidsprosjekt etablert i 2004 mellom Sosial- og Helsedirektoratet,. Utdanningsdirektoratet og frivillege organisasjonar. I Lærdal nyttar me Zippys venner på dei.?gdat&keyword=zippys+venner+viderefring Zippys venner videreføring Tre dager til endes markerer skolen at de er ferdig med Respekt-perioden. Mange gode rutiner var arbeidet inn, blant annet: like klasseromsregler 1. Programmet er solid faglig og forskningsmessig forankret. Dette skapte  8. apr 2016 Les mer. Mobbing - råd og tips · Trivselslederprogrammet · Psykisk helse i skolen · Zippys venner · Steg for steg · Det er mitt valg · Psykologisk førstehjelp · PIS · Nettressurs Nfk · HEI-spillet · FRI · Unge & Rus  pris på sukker hvitt Zippys venner Produktbeskrivelse. Zippys venner er et forebyggende program som inngår som en del av satsningen Psykisk helse i skolen. Målene i Zippy er å lære barn å mestre dagliglivets utfordringer på en bedre måte. Programmet gir barna redskaper til å identifisere og snakke om følelser og utforske måter å håndtere følelsene.I dette ligger innføring og opplæring i nytt kartleggingsverktøy for tidlig indentifisering av risikoutsatte barn fra 0 – 6 år, samt utvikling av en helhetlig tiltakskjede. • Videreføre barnegrupper, et tilbud til barn som har foreldre med psykiske lidelser. • Videreføring av skoleprogrammene: ”Zippys venner” og ”Alle har en psykisk. eksempel Zippys venner, Steg for steg eller. Det er mitt valg. I verktøykassen fins det flere forslag til leker og aktiviteter læreren kan bruke i det forebyggende arbeidet med det psyko sosiale miljøet. Psykologisk førstehjelp. Som en del av de universelle tiltakene og arbeidet med sosial kompetanse, tilbys.-være lei seg/glad. -være sint/irritert. -være sjalu/nervøs. Vi i verden 1, elevbok. Side 4-7. Zippys venner. Bruke varierte arbeidsmåter og strategier. Gruppearbeid. Felles samtale og arbeid i klassen. 41-47. Kristendom/ Det gamle testamentet. Under dynen. Er du min venn? -fortelle om innholdet i sentrale tekster fra 1. og 2.

spesialisthelsetenesta og tannhelsetenesta, NAV kommunale tenester (sosialtenesta), psykisk helsevern og barnevern. Vi kan og hjelpe med å kontakte familievernkontoret. Linkar: • Om barnevaksinasjonsprogrammet – Folkehelseinstituttet • Fakta om hodelus – Folkehelseinstituttet barn • Sengevæting • Zippys venner Zippys venner. Vi er en Ingen Utenfor-skole. Vi har også et pinnedyr som heter Zippy. Når vi har "Zippy-time" snakker vi blant annet mye om hvordan vi skal være mot hverandre, om følelser og reaksjoner. Loading. Gå tilbake til toppen. Kontakt: Helsestasjon: 55 09 68 10. Jobbmobil: 97 10 10 24. Kontor på skulen: 55 09 69 65. E-post: @ Ikkje bruk e-post for sensitive opplysningar. Nyttige lenkjer frå helsesøster: Plan for skulehelsetjenesta. Barnevaksinasjonsprogrammet. Lus. Skulevegring. Sengevæting. Zippys venner. hazel e dating katt williams Zippys venner COS (Circle of security). Zippys venner. De Utrolige Årene - Dinosaurskole. Helseopplysning og foreldrerettleiing. Helse. EPDS kartlegging. Audit / TWEAK. Barnevern. Helse. PPT/skule/bh. Drøftingsteam for barnehage. Konsultasjonsteam for vald og overgrep. Tverrfagleg team for skule (ikkje alle skular). Kjernegrupper.Zippys venner. - et skoleprogram for 1.4. trinn som gir økt mestring og bedre læringsmiljø. Forankring og organisering i kommunen. Barn og unge tilbringer en stor del av livet på skolen. Voksne for Barn har siden 1998 arbeidet med tiltak i skolen som har som mål å skape et godt psykososialt miljø, og som fremmer barns og  barnehage og «Zippys venner» i skolen, og hjemmene inkluderes i arbeidet. Marker kommune er en. MOT-kommune (). Barnehagen benytter seg av «Mitt valg». På barnetrinnet bruker skolen programmet «Steg for steg». På 7.- gjennomføres MOT-programmet som tar for seg alle valg ungdommer står "Zippys venner": I "Zippys venner" øver barna på hvordan de kan støtte andre og hvordan de kan finne gode løsninger på utfordringer. Dette bidrar til bedre klassemiljø, inkludering og mindre mobbing. Gjennom 6 tema med historier og oppgaver skal barna lære om: følelser, kommunikasjon, vennskap, konflikthåndtering 


Avisa Nordland - Pinnedyret Zippy

Se under. ”Kurs”. Zippys venner er et undervisningsprogram beregnet på 6-8-åringer, hvor hensikten er å lære barna å mestre hverdagsproblemer, identifisere og snakke om følelser og utforske måter å håndtere dem på. Det er organisasjonen. Voksne for Barn som gir ut Zippys venner i Norge. 11. aug 2010 De utrolige årene er et amerikansk veiledningsprogram beregnet på barn i alderen 0 til 12 år og deres foreldre, lærere, barnehagepersonale og andre ressurspersoner som jobber med barn i den aktuelle aldersgruppen. Zippys venner er et program rettet mot alle 1. og 2. klasseelever som fokuserer på.Invitasjon til workshop om Zippys venner. Skrevet av: Trond Einar Persen Dato: 17.03.09 14:55. Psykisk helse i skolen og Voksne for Barn inviterer i samarbeid med Fylkesmannen i Finnmark skoler, PPT og helsesøstre i Alta, Hammerfest, Loppa, Hasvik, Nordkapp, Kvalsund og Måsøy til workshop over to dager. TID:   rencontre femme thouars Zippys venner Barneskolene tar psykisk helse på alvor. Voldsomme og tragiske hendelser i Finnland har aktualisert behovet for økt kompetanse på psykisk helse i norske skoler. 11 grunnskoler i Øst-Finnmark går nå i gang med et forebyggende program for de yngste elevene. "Zippys venner" er et forebyggende program som skal lære  16. sep 2011 Skolen har de siste tre årene kjørt et undervisningsopplegg for 1.- kalt ”Zippys venner”. Zippys venner er et forebyggende og mestringsorientert undervisningsprogram for barn i alderen 6-8 år. Hensikten med programmet er å gi barna hjelp og trening til å kunne takle dagligdagse utfordringer 

Fagbakgrunn. Solveig er spesialpedagog og evaluerte i sitt doktorgradsarbeid det universelle skoletiltaket Zippys venner gjennom en randomisert kontrollert studie. Tiltaket ble gjennomført på 2. trinn i barneskolen, og viste seg å ha en positiv effekt på barns mestring, reduserte mobbing og bedret deres faglige fungering.1. jun 2012 Studien som er gjennomført av doktorgradskandidat Solveig I. Holen ved Institutt for spesialpedagogikk og RBUP Øst og Sør hadde som hovedformål å evaluere effekten av skoleprogrammet Zippys venner i Norge. Holen disputerer 5. juni med sin avhandling ” Coping in children: Effectiveness of the  Zippys venner er et undervisningsprogram beregnet på 6 til 8 åringer, hvor hensikten er å lære barna å mestre hverdagsproblemer, identifisere og snakke om følelser og utforske måter å håndtere dem på. Undervisningsopplegget er bygget rundt pinnedyret Zippy, gutten Tig og vennene hans. Gjennom 24 Zippys venner. Nokre av dykk har spurt kva Zippys venner er. Det er eit undervisningsprogram som har som mål - å identifisere og snakke om følelser - å meistre problem som elevane møter til dagleg - å støtte andre når dei har det vanskeleg. Programmet er basert på historier om pinnedyret Zippy og vennane hans. construire un arbre a chat facile Zippys venner God klasseledelse og skolebasert kompetanseutvikling; Synlig tilstedeværelse og aktive voksne; Ordensreglement og klasseregler; Forebyggende tiltak for det psykososiale miljøet i form av: klasseturer, fellesturer, felles arrangement og aldersblandet aktivitet; “Zippys venner,” 1. og 2. klasse; Programmet “Charlie. Side 15 av 35 - Tilstandsrapport for grunnskolen i Kragerø 2017. ZIPPYS VENNER. Siden 2006 har Kragerø vært en Zippy-kommune. Zippys venner er et skoleprogram som er i bruk i ca. 600 skoler i landet, for 1-4 trinn som gir økt mestring og bedre læringsmiljø. Undervisningsprogrammet Zippys venner har som målsetting 

Zippys venner. ”En gang fikk broren min mye mer godteri enn det jeg fikk. Da ble jeg skikkelig nervøs”. Historien om førsteklassingen i Flekkefjord som hadde lært om følelsene nervøs og sjalu, får fram smilet hos lærere, helsesøstre og PPT-veiledere. De er samlet for å dele erfaringer med bruk av programmet Zippys venner 22. feb 2006 1. klasse på Hoffsvangen har kommet halvveis i undervisningsopplegget. Modul fire handler om konfliktløsning, og forleden var temaet mobbing. Ut fra ulike fortellinger om "Zippy" og vennene hans, diskuterer lærer Hege Grini temaet med elevene. Hva er forskjellen på mobbing og erting? Hva betyr  Zippys venner i : Program for sosial kompetanse. Ansvarlig: Kontaktlærer og rektor. ART-kurs for 6. og 9. klasse hvert skoleår. Ansvarlig: Rektor, ART-instruktørene og kontaktlærer. ART- og Zippy - holdningen skal gjelde for alle skolens ansatte. Positive tilbakemeldinger hver dag! Gjennomføre Elevundersøkelsen 21. nov 2017 Zippys venner. Dette skuleåret har småskulen gjennomført undervisningsmateriell Zippys venner for å betre bornas evne til å takle vanskar og utvikle sjølvkjensla og sosiale ferdigheiter. Her er bilete frå avslutningsseremonien til 1. og 2. klasse. Dei laga kroner og fekk utdelt diplom. zippis vener 2. dating.dk telefon nummer Zippys venner 19. feb 2017 Zippys Venner presenteres: – Det er et slags småbarnas MOT, illustrerer Solrun Hafsås. Dette er et undervisningsopplegg for 1.-4. klasse hvor barna skal lære å mestre dagliglivets problemer og snakke om følelser. Svenske Mia Bôrjesson er benevnt som Nordens ungdomsspesialist. Tema er hva som  Vi har hatt fin Zippys venner workshop for dyktige lærere, rektorer og assistent i Vest-Telemark. Takk til Tveit skule som har vært supert vertskap!

Det er viktig at skolen ser Zippy som en del av en helhetlig satsing på godt læringsmiljø. Kontaktlærer har ansvar for gjennomføringen og helsesøster / assistenter kan være en støtte i timene sammen med lærer. Lærere som bruker Zippys venner, har samling med andre lærere to ganger i løpet av skolene i regi av  Læreplan i norsk · Alfabetøya, Cappelen Damm sin interaktive norskside. Zeppelin 5.-7. Aschehoug sine interaktive norsksider. Zeppelin 1.-4. Aschehoug sine interaktive norsksider. Norske sagn og eventyr · Tunkatten lurivar · Dammskolen, Lenker til fleire norsksider. Moava, Lenker til fleire norsksider. Bokmåls- og 19. okt 2016 Zippys venner. Vennebenk. Trivselsprogram. Styrke tilsyn i friminutt (se Ta Grep heftet). «Støttegrupper mot mobbing kan representere et fristed og gi hjelp og støtte til elever som har vært utsatt for mobbing.» • Løsningsfokusert. • Fristed. • Inkluderende. Ta Grep heftene som kan lastes ned fra  online partnerbörsen preise Zippys venner 5. jan 2018 Olderskog skole er Zippyskole og jobber med programmet Zippys venner. Zippys venner er et tiltak for å jobbe systematisk med å fremme god psykisk helse og et godt psykososialt miljø.   Zippys venner. Programmet fokuserer på tidlig intervensjon og styrking av motstandskraft og mestring. Kilde; "Forebyggende innsatser i skolen" (2006:51-53). Skoleslag/årstrinn; Programmet er i Norge innrettet mot 1. trinn på barnetrinnet. Utgiver; Internasjonalt er det den britiske organisasjonen Partnership for Children 

17. jan 2017 Eksempler: Zippys venner, klasseledelse, mobbeforebygging. Kurstilbud til lærere og foresatte om vansker/diagnoser og tips for tilrettelegging i skolen. Nivå 2: Selektive tiltak er rettet mot grupper med risiko. Eksempler: Foreldreveiledning, samspillsgruppe, konsultasjonsteam for vold og overgrep.1B og 1D har avslutning i forbindelse med Zippys venner. Dette skoleåret har 1. trinn jobbet med Zippys venner. Zippy er et pinnedyr som har fulgt oss gjennom hele skoleåret. Denne torsdagen koste vi oss med Zippy fest:-). Zippys venner er et forebyggende program som skal lære barn å mestre dagliglivets utfordringer på  Som en del av skolens plan for et godt læringsmiljø, innførte vi Zippys venner på første og andre trinn fra høsten 2014. Fra høsten -15 videreføres programmet på de laveste trinnene og på trinn 3.19. jun 2017 Flere av skolene våre deltar i programmet Zippys venner, et program med vekt på Følelser, Kommunikasjon, relasjoner og konfliktløsning. Selv om psykisk lidelse og stress ikke nødvendigvis diskriminerer mellom levekårssone og sosial status, er det likevel slik at det gjerne er flere beskyttelsesfaktorer i de  chat online yerevan Zippys venner Invitasjon til workshop: Zippys venner. Voksne for Barn og Folkehelsekoordinator i Hedmark og Oppland inviterer skoler i Hedmark og. Oppland til workshop over to dager. Med barnetrinnsprogrammet Zippys venner lærer barna å mestre dagliglivets problemer, å identifisere og snakke om følelser, og å støtte andre som har  11. aug 2017 25/9. 1800-2000 SFO. Nettverk for sosiallærere og miljøterapeuter. 2/10. 1330-1530 Skole. Zippys venner workshop (Påmelding via Voksne for barn). 26.-27/9 el 2.-3./10. 0930-1530. 0830-1515. Skole. Psykologisk førstehjelp (Påmelding: enn@). 25/10. 0900-1530 Skole.

o PPT arrangerer nettverk med skulane, t.d. Zippys venner etter behov. - Samarbeid med vaksenopplæringa. Vaksenopplæringa har spesialundervisning på grunnskulen sitt område etter opplæringslova. § 4a-2. Vaksenopplæringa er ei eiga eining. PPT samarbeider med vaksenopplæringa etter behov. - Samarbeid med 4. mai 2015 Høie kom til Kjøkkelvik skole mandag for å være med på en time med Zippys venner. Gjennom dette programmet lærer elevene å kjenne etter hvordan de har det, si ifra og hjelpe klassekamerater som opplever noe dumt på skolen. For hva skjer og hva skal en gjøre når en elev sier noe stygt til deg eller  4. apr 2017 eleven hjemme (gi «ærend»). ➢ Samarbeid med foreldrene (støtte de i å være med venner i fritiden for å opprettholde noe av de sosiale relasjonene – kan lette overgangen). ➢ Utvikle sosial kompetanse: beskyttende faktor (Ogden &. Hagen 2014; Sørlie mfl 2008) (Program: Zippys venner, Du og jeg og vi 20. sep 2017 På foreldremøtet torsdag ber orienterte kontaktlærar heilt kort om at startar med Zippys venner i veke 38. Gutane samlast kvar måndag og jentene i kvar onsdag med Marie Sofie. Elevane som ikkje er på Zippys venner, har oppfølging i norsk med Norunn. De kan lese meir  divorciado no paga hipoteca Zippys venner 9. jan 2017 « Zippys venner», et tiltak på 1.- 4. trinn, og har som mål å bedre barns psykiske helse og å hindre mobbing. On May 19, 2015 Mette Ystgaard published: Internasjonalt samarbeid om evaluering av skoleprogrammet Zippys venner.

Folkehelse rapport_januar 2014 - Saman.no. Zippys venner

25. aug 2010 Førebyggjande psykisk helse m/ Zippys venner. og "Alle har en Psykisk helse". Helsestasjon for ungdom. * Helsesøster III: Skulehelsetenesta på Fitjar Vidaregåande Skule 2 dagar pr veke. + Øvrabygda og Sælevik barneskule. * Jordmor: Svangerskapskontroll + heimebesøk. Helsestasjon for ungdom. Tilskuddsmottakere i 2017. Zippys venner · Venn1 · Drømmeskolen · Hva er det med Monica? Alle har en psykisk helse · Olweus-programmet · Mitt liv skolen · MOT · Rosa kompetanse · Trygg læring · VIP · KLAPP, Høgskulen i Sogn og Fjordane. skriv ut del på facebook del på twitter 30. jun 2008 3. Basisgruppe i grunnleggende norsk for minoritetsspråklige elever. Ressursene til grunnleggende norskopplæring sees i sammenheng og samles til en basisgruppe med egen kontaktlærer. 4. Zippys venner, Arbeid i fht elevenes psykiske helse rettet mot elever i 1 – 2. klasse. Gjennomføres sammen. russiske revolusjon lenin Zippys venner Barn av foreldre med rus eller psykisk sykdom. Tertiærforebyggende nivå. Risiko adferd. Ansvarsgruppe helsefremmende forebyggende. Zippys venner kjønnslemlestelse minoritetshelse vold/overgrep infeksjonssykdommer barnesykdommer hørsel tannhelse empatiutvikling konflikthåndtering grensesetting barnesikring.18. apr 2016 Nyttige verktøy i møtet med barn og ungdom. - Zippys venner. - Drømmeskolen. - Ungt Nettverk. - Frivillige/ Talspersoner. - Kurs og seminarer. - Bekymringstelefon. 15. Foredrag av Cathrine Langfjell Torsvik, Akuttnettverket 18.04.16. Nyttige verktøy i møtet med barn og ungdom  5. des 2016 Zippys venner gir sosial og emosjonell kompetanse. Zippys venner er eit undervisningsprogram for elevar i 1.-4. trinn. Undervisningsprogrammet har som mål: å identifisere og snakke om følelsar; å meistre utfordringar og problem i kvardagen; å støtte andre som har det vanskeleg. Arbeidet skal føre til betre 

icon Hvem burde se og oppdage? Venner. Barnet. Mor/Far. Andre? Helsevesen. Skole. Familie. Page 7. • Offentlige myndigheter og yrkesgrupper som politi, leger, sykepleiere Zippys venner / Drømmeskolen. • Gratis program og opplæring for skoler. Page 25. Hvorfor endte min historie bra? • Mestring, motivasjon og glede.6. feb 2017 gje døme på korleis menneske meiner ulikt, at møte mellom ulike menneske kan vere både gjevande og konfliktfylte, og samtale om empati og menneskeverd. Hele året. Cumulus. Barns rettigheter. Ulike aviser. Zippys venner. Utforme klasseregler i felleskap. Rollespill med konfliktløsing. Klassesamtaler og. Zippys venner 9. nov 2017 Bakgrunn Zippys venner et program for 1. Jeg trenger din gode trygghet. Hvis smilet visner og dagen blir stri,skal du vite at jeg alltid har tid. If you are on a personal connection, like at home, you can run an anti-virus scan on your device to make sure it is not infected with malware. Statnetts Energiskole Programmet Zippys venner brukes på småtrinnet. - Klassemøter som er tidfestet på planen. Arbeide med temaet mobbing i klassen. - Klasseregler. - Lese barne- og ungdomslitteratur om emnet. - Bruke rollespill/ dramatisering for å sette seg inn i mobber/ den som er utsat sin situasjon. Diskusjoner. - Bruk av kollektiv ros. Zippys venner. Publisert: 10.11.2014 Av: Merethe B. Haug. Det psykososiale miljøet har stor betydning for læring. Lærerens relasjon til elevene og elevenes opplevelse av tilhørighet, delaktighet, mestring og kompetanse er viktige faktorer for læring. Zippys venner er et undervisningsprogram for elever på 1. - 4. trinn.legging. • Rettleiing. • Kvalitetssamtale. • Kartlegging. • Rettleiing. Helsesøster. • Kartlegging. • Språkutv. 2. leveår. • Rettleiing. • Samtykkebasert. • Zippys venner. • Skulehelsesøster. • Samtalar for føre- bygging. • Mental helse. • Kartlegging. Helseteam. Lege. PPT. Helseteam. • Forebyging (kursing i DUÅ). • Kartlegging
icon Kontakt oss. Nedenfor ser du hvem som arbeider med Zippys venner og hvordan ansvaret er fordelt. Ta gjerne kontakt med din fylkesansvarlige eller en av de andre om du har spørsmål eller andre henvendelser.Klasseledelse (1). Kontaktlærer/ klasselærer. Rektor. Zippys venner (2) oppstart senest vinterferie. To moduler gjennomføres. Kontaktlærer. Rektor. Veiledning/erfaringsdeling (3) ift. programmet Zippys venner. Gjennomføres samlet for alle trinn høst og vår. Byggende barne- og ungdomsarbeider i skolen. Kontaktlærer deltar. 18. sep 2017 Arbeidet mot mobbing skal være et felles ansvar for alle ansatte på skolen. Følges opp systematisk i alle fag gjennom hele skoleåret. Egne undervisningsopplegg for å utvikle sosiale ferdigheter og gode holdninger: Zippys Venner for 1.-4.årstrinn; Kjærlighet og grenser for 7.årstrinn. MOT for 8.-10.årstrinn. tøff lenestol Zippys venner 11. mar 2013 Sammendrag. Innledning: Zippys venner er et undervisningsprogram rettet mot elever i første til fjerde klasse. Programmets overordnede mål er å fremme psykisk helse og å forebygge emosjonelle vansker gjennom å styrke barns evne til å mestre dagliglivets problemer (stressmestring). Parallelt med dette ZIPPYS VENNER INVITASJON TIL WORKSHOP ZIPPYS VENNER Program for 1.- 4.årstrinn i grunnskolen Voksne for Barn inviterer skoler i Hordaland til workshop over to dager: TID: 22. juni og 23. september 2015 STED: Nøstet, Bergen MÅLGRUPPE: Lærere, helsesøstre og pp-rådgivere/veiledere i kommunen som skal  27. aug 2015 zippys venner. supplerende aktiviteter til grunnprogrammet Tilpasset undervisning. Forord til norsk utgave Dette heftet er et supplement til grunnprogrammet i Zippys venner. Heftet brukes sammen med grunnprogrammet. Hovedformålet med heftet er å gi lærere/ spesialpedagoger materiell som gjør det 
icon 27. sep 2006 RANA: Pinnedyret Zippy og vennene hans får følelser til å boble og rase i kroppene til små gutter og jenter. De får hjelp til å finne ord på vanskelige tanker og de voksne får et verktøy til å sette samtalen i gang. Sammen finner de løsninger, og det er lurt! Workshop Zippys venner. onsdag 28. september 2016 til torsdag 29. september 2016 08:30 - 15:30 (Kalenderfil) · Hemmingstad Kultursenter · Kurs oppvekst. Påmeldingsinformasjon. Påmeldingsfristen er utløpt. conocer gente malaga wikipedia Zippys venner Zippys venner. Voksne for barn. Sosial kompetanse og emosjonelle vansker. Alle elever på 1. trinn i grunnskolen. Program med god sannsynlighet for resultater. • Program med god sannsynlighet for resultater bygger på teoretisk og/eller empirisk kunnskap som gir støtte til antakelser om positive resultater av programmet.16. sep 2016 Nasjonalt er det stort fokus på psykisk helse i skolen, og nå innfører Molde kommune det forebyggende undervisningsopplegget Zippys venner på alle barneskolene. Kommunen har skrevet kontrakt med Voksne for barn som står bak opplegget, og denne uka ble lærere på førstetrinn i Moldeskolen kurset 

Håndbok for arbeid med Sosial kompetanse - Trysil kommune. Zippys venner

31. mar 2009 Skolen er med i et prosjekt som kalles Zippys venner. Zippy er et pinnedyr som brukes i undervisningen der målet er at elevene selv skal komme med løsningsforslag på problemer som dukker opp i historier rundt Zippy og vennene hans. I Bodø er ti skoler med i prosjektet, mens det på landsbasis er 170.9. sep 2017 apply online for Nasjonal programmedarbeider i Zippys venner job in Oslo October 2017. Discover all information about Organisasjonen Voksne for Barn recruitment plus job vacancy in #c3acb64de044448f. speed dating gift voucher Zippys venner Eksempel på universelle tiltak: 'Zippys venner': (Barneskolen) Programmet har positiv effekt på mestring og barnas psykiske helse. VIP (Veiledning og Informasjon om Psykisk helse i skolen)-Videregående skole; å gjøre elever bedre rustet til å ta vare på egen psykiske​ helse og bli oppmerksomme på hvor man kan søke Foreldremøte. Valg av klassekontakt. Kontaktlærer. Kristendomsdag for 1.-3. trinn i kirken. Klassens lærere/assistenter i samarbeid med. Ryenberget menighet. Elevsamtaler med kontaktlærer. Kontaktlærer. April. Zippys venner, modul 5: Å takle forandring og tap. ▫ Forandringer og tap er en del av livet. ▫ Å mestre dødsfall. o Elevrådet er en aktiv medspiller i arbeidet med læringsmiljøet. • Samarbeid hjem-skole. Foreldre og lærere har positive forventninger til elevene og de samme grensene for mobbing, noe som virker forebyggende ved målrettet og systematisk jobbing med tema sosial kompetanse i ved ”Zippys venner” og ”Det er.Zippys venner på 1.–4. trinn. • å høyne toleranse for annerledeshet. • inkludering. Annet. Skolen jobber godt med: • videreutvikling av Trintom Pluss. Særlig nyttig for de andre skolene. • utviklende matematikk. Innspill til skolens videre arbeid. • Fortsette det kollektive utviklingsarbeidet. • Fortsette å dreie undervisningen fra å 

ZIPPYS VENNER Et program fra Organisasjonen Voksne for Barn Programmet har som mål å lære barna å identifisere og snakke om følelser å mestre dagliglivets utfordringer å støtte andre som har det vanskelig. Skuleprogrammet Zippys venner vert drifta av Voksne for barn. Vi nyttar programmet i 1. klasse. Mål i programmet. Å lære barna å identifisere og snakke om kjensler. Å lære barna å meistre utfordringar og problem i dagleglivet. Å lære barna å støtte andre som har det vanskeleg. forelskelse citat engelsk Zippys venner Zippys venner -Følelser, mestring og støtte · - Beskrivelse og vurdering av tiltaket zzippys venner · - Grinnprinsipper i Zippys venner. SOSIALE HISTORIER. Langemyr skole - Sosiale historier med eksempler · Den røde skolen - Beskrivelse av sosiale historier · Teaching children with autism 11. sep 2017 Zippys venner (1.-); Mitt valg (4.-); Digital dømmekraft (4.-); Kontinuerlig arbeid med ønsket elevatferd gjennom skoleregler, klasseregler og månedens fokus; Alle klasser har satt av en time pr uke med kontaktlærer til arbeid med skolemiljøet (klassens time); 1.- har avsatt økter til å  Tema om klassemiljøet på teammøter hver måned. Elevrådet har mobbing som tema på alle møtene. Elevundersøkelse/trivselsundersøkelse en gang i løpet av året. Art. Zippys venner. Helsesøster tilgjengelig hver mandag. Trivselsprogrammet med to valgfrie aktiviteter i storefri mandag, tirsdag – torsdag og fredag.13. okt 2006 VÆRrøykFRI, Sosial- og helsedirektoratet, avd. tobakk: Få unge til å holde seg røykfrie. Alle elever på ungdomstrinnet. ZERO, Senter for atferdsforskning, Universitetet i Stavanger: Mobbing. Alle elever i grunnskolen/elever som er involvert i mobbing. Zippys venner, Voksne for barn: Sosial kompetanse og 

Det var Arvid Andresen, der fandt denne pin. Find (og gem) dine egne pins på Pinterest. Kirkenes barneskole ligger sentralt i Kirkenes, med Fjellhallen, fotballbanen og Barentsbadet som nærmeste nabo. Den nye skolen huser også Kirkenes ungdomsskole, Kulturskolen i Sør-Varanger og Samovarteateret. Skolen ledes av konstituert rektor Ane-Marie Solli og inspektør Arne Risan. SFO-leder er Marita Bjørnnes  jenter fra bergen akkorder Zippys venner Dette skuleåret har småskulen gjennomført undervisningsmateriell Zippys venner for å betre bornas evne til å takle vanskar og utvikle sjølvkjensla og sosiale ferdigheiter. Her er bilete frå avslutningsseremonien til 1. og 2. klasse. Dei laga kroner og fekk utdelt diplom.Totalt 39 ungdommer fra sytten nasjonaliteter medvirket i høringen. Dette dannet utgangspunktet for rapporten Barn i Norge 07, som 10. november 2007 ble overlevert daværende helseminister Sylvia Brustad og daværende barne- og likestillingsminister Karita Bekkemellem. Skoleprogrammet Zippys venner og Step drives  10. okt 2017 Voksne for Barn driver blant annet et av Norges største skoleprogrammer for psykisk helse og livsmestring, Zippys venner. Her trener barn på å bli bevisst egne følelser, og å lete etter handlingsalternativer i vanskelige situasjoner allerede fra første klasse. Vi vet at dette er hjelpsomt for barna, det har Alle våre barneskoler driver "Zippys venner", som er et universielt, forebyggende tiltak med sikte på god helse. Ungdomstrinnet har MOT og "Robust ungdom" som sitt forebyggende program. Alle våre ungdomsskoler driver programmet. Publisert avEdith Husby. Publisert24.05.2017. Sist endret 24.10.2017. Del på Facebook 

røldal skule kombinert skule skole Meld på · Hilde Elvevold Randgaard · Invitasjon. INSPIRASJONS-SAMLING. for skoler med Zippy-avtale i Tingvoll og omegn. Onsdag 2018, Tingvoll Økopark, Meld på · Solrun Hafsås · Invitasjon. INSPIRASJONS-BOOST. for ressurspersoner som har erfaring med Zippy og som har avtale med Voksne for Barn. Alle foreldre som har barn i skolen, er medlemmer av skolens foreldreråd. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU) som er foreldrestemmen overfor skolen. FAU skal blant annet sikre reell medvirkning fra foreldre og ha medansvar for at elevenes læringsmiljø er trygt og godt. Valgordninger Det er opp til hver enkelt skole  ragazzi single di venezia Zippys venner Zippys venner. I første og andre klasse har vi etter høstferien startet opp med Zippy. Dette er et undervisningsprogram som har som målsetning å identifisere og snakke om følelser, å mestre dagliglivets problemer, og å støtte andre som har det vanskelig. Mer informasjon om organisasjonen Voksne for barn kan du finne ved 27. jun 2017 Voksne for Barn og Folkehelsekoordinator i Hedmark og Oppland fylkeskommuner inviterer skoler i Hedmark og Oppland til workshop Zippys venner. NORSK. Alfabetisk rekkefølge. Kunne skrive ord i alfabetisk rekkefølge. MATTE. Symmetri. -Hva speilsymmetri er. -Kjenne igjen symmetriske figurer. ENGELSK. Kunne spørre og fortelle hvor klærne er blitt lagt. Kunne ord om klær. KRLE. Oppsummering av. Zippys venner at vi har lært mye gjennom Zippys venner. Nat/Samf.31. okt 2016 Zippys venner programmet har som målsetting å lære barna. å identifisere og snakka om følelser; å mestre dagleglivets utfordringer og problemer; å støtte andre som har det vanskelig. Alle barn og vaksne opplever utfordringer i livet, det kan vere: konflikt med ein venn, eit kjæledyr som døyr, osv. Ingen har 

 • Mutagen z sukkuba
 • Søker venn yoga
 • Dating for eldre corporation
 • Selevik skule : FAU. Zippys venner

  20. feb 2017 Zippys venner, TL, ART, Kjærlighet og grenser, Jentesnakk, MOT. MOT- coach Karl Fredrik Sjøli orienterte om MOT- arbeidet på skulen slik det har utvikla seg dette skuleåret etter at skulen utdanna eigne MOT-coachar. Skulemiljøutvalet drøfta tankar om korleis MOT kan utviklast vidare slik at alle elevar.Hatteng skole i Storfjord kommune, Nord-Troms. 1-10 grunnskole med en klasse på hvert trinn. Klassesamtalar. - Det skal arbeidast systematisk med sosial åtferd, både med omsyn til kartlegging og førebygging. - Dersom ikkje anna er avtalt med leiinga, skal ein nytte eit godkjent plan for dette arbeidet. Klassestyrar kan til dømes vurdere at særskilte tiltak er naudsynte i ein periode. - Programmet Zippys venner for A-  dating me traduction Zippys venner I Norge er Zippys venner et eksempel på et skolebasert psykologisk forebyggingstiltak. Tiltaket leveres av lærere i løpet 24 skoletimer spredt utover skoleåret, og vektlegger følelsesfokuserte og handlingsfokuserte mestringsstrategier. HVA ER DENNE INFORMASJONEN BASERT PÅ? Forfatterne av Cochrane-oversikten Forside · Kontaktinfo; Data og Fronter-ansvarlig. Data og Fronter-ansvarlig. Fronterhjelp. Ditt navn. Din epost. Ditt mobilnummer. Elevens navn. Elevens klasse. Hva er feil? Logg inn. Brukernavn: Passord: Abvryt. Kontaktinformasjon. Kontakt Aspåsen skole. 75 55 66 70. 75 55 66 78. @ Nokre skular har Trivselsprogrammet, andre noko liknande (t.d. Fjellravnane). Sosial kompetanse: (t.d. Zippys vener 1.-, MOT 8.-, elevråd). empati; samarbeid; selvhevdelse; selvkontroll; ansvarlighet. Psykisk helse (å fremme god psykisk helse). T.d. Zippys venner, MOT); Heim-skule samarbeid (startsamtalen "GOD SKOLESTART" i 1. klasse med Zippys venner. "God skolestart" er et tverrfaglig prosjekt hvor ulike faggrupper deltar. Prosjektet retter seg mot våre nye elever som starter på 1. trinn i august, og det legges vekt på helsefremmende og forebyggende arbeid. Prosjektet startet opp høsten 2008. De nye ngene er 

  Innledning. Zippys venner er et helsefremmende tiltak iverksatt i barneskolens første og andre klasse. Tiltakets overordnede mål er å fremme psykisk helse og å forebygge emosjonelle vansker ved å styrke barns evne til å mestre dagliglivets problemer (stressmestring). Programmets delmål er å styrke evnen til å gjenkjenne ”Zippys venner”, 1. årstrinn. • ”MOT”, benyttes ved Eidskog ungomsskole, Eidskog kommune ønsker i 2011 å bli ”et lokalsamfunn med MOT”. • Elevinspektører, gjennomføres ved Eidskog ungdomsskole. • Elevmegling, sporadisk og ikke systematisk gjennomført. • ”SMART i Eidskog” – et prosjekt i samarbeid med NAV. Innkalling til foreldremøte. Det vert foreldremøte onsdag 18. september, klokka 18.00. Heile møtes på klasserommet til 2A (rett over gongen for vårt) til felles informasjon om "Zippys venner", ved rektor. Etter dette deler me oss, og held fram med møtet på klasserommet til 2B. Om du har innspel til saker du vil ta opp på  site de rencontre match canadien Zippys venner Zippys venner. – et program for 1. årstrinn i barneskolen. 3. Undervisningsprogrammet har som målsetting å lære barna. ○ å identifisere og snakke om følelser. ○ å mestre dagliglivets problemer. ○ å støtte andre som har det vanskelig. 6 moduler 24 timer/leksjoner. Programmet baseres på historier om pinnedyret Zippy og Zippys venner. Undervisningsopplegg for 1.–4. trinn i barneskolen om følelser, om mestring og om å være en god venn. Materialet består av seks fortellinger, billedplansjer, en manual for lærere og et instruksjonshefte for lærere, utviklet av organisasjonen Voksne for Barn. For mer informasjon om materiale og bestilling,  Undervisningsopplegget er bygget rundt pinnedyret Zippy, gutten Tig og vennene hans. Gjennom 24 undervisningsleksjoner følger barna Zippy og vennene i gode og onde dager. Programmet fokuserer på tidlig intervensjon og styrking av motstandskraft og mestring, og er på Hidra skole rettet mot 1. klasse. Hovedmålet er ZIPPYS VENNER. Søre Neset FUS Barnehage har valgt å innføre et program som heter Zippys venner overfor førskolebarna. Programmet skal gjennomføres en gang i uken i førskolegruppen, og tilpasses i forhold til forutsetninger og alder i gruppen. Programmet er utviklet av en organisasjon som heter Voksne for barn.

  Skulen bruker programmet ZIPPYS VENNER for 1.-4. trinn i forebygging til god psykisk helse. Undervisningsprogrammet har som mål å lære barna: å identifisere og snakke om følelser. å mestre dagliglivets problemer. å støtte andre som har det vanskelig. Betre klassemiljø med ZIPPYS VENNER. Alle har en psykisk helse.Som ledd i opptrappingsplanen for psykisk helse, ble det utviklet flere opplæringsprogrammer med tema psykisk helse tilpasset grunnskolen og videregående opplæring. Her kan du blant annet finne programmene Alle har en psyksik helse og Zippys venner. Programmene er lagt ut på   computer illustration Krokodille-gruppa PC. Skriv i uteskuleboka om kva me har gjort på. Bilderesultat for zippys vennerZippy-time. Vi skriv litt om korleis besøket hos faddrane har vore. 12.30-13.15. LEIK-vwJTlbT-EA8/Uve1MIFJPEI/AAAAAAAABso/dplmmBVgxMA/s1600/cartoon-children-playing. persona definicion biologica Zippys venner 8. sep 2017 Voksne for Barn har hatt ansvar for implementering, spredning og utvikling av Zippys venner i Norge siden 2004. I dag er det omlag 700 skoler i Norge som bruker Zippys venner. Zippys venner mottar midler fra Helsedirektoratet og tilskuddsordningen Psykisk helse i skolen. Tilskuddsordningen støtter tiltak 23. mar 2017 Noen eksempler på søkere som har fått penger er På sykkel i Telemark som får 20 000 kroner til sykkelopplæring og sykkelkurs for innvandrerkvinner. Organisasjonen Voksne for barn (arbeid med psykososialt miljø i skolene, psykologisk førstehjelp og skilsmissegrupper, Zippys venner) er tilgodesett med  Zippys venner; effekter av et universelt stressmestrings program for 6-8 åringer. Mette Ystgaard og Solveig Holen. Seksjon for epidemiologi og forebygging, RBUP Øst og Sør 22. nov 2017 Det kan nevnes at alle skolene gjennomfører det internasjonale opplegget «Zippys venner» på 1.- 4. trinn. Opplegget er evidensbasert og erfaringene viser at det både styrker elevens psykiske helse og virker forbyggende mot mobbing. Skolene har tilsvarende opplegg både på mellomtrinnet og 

  Zippys venner. Nå kan du se bilder fra på førstesiden til hjemmesiden til Zippys venner. Disse sidene er videreutviklet, og her kan du finne mye interessant stoff om Zippys venner. Du finner bl.a tips til hvordan man kan følge opp temaene hjemme:-) Les mer her · Tilbake. Loading. Drevet av Moava. | Lenker for Zippys venner: • Undervisningsprogram beregnet på 6–8-åringer. • Hensikten med programmet er å lære barna å mestre hverdags- problemer, identifisere og snakke om følelser og utforske måter å håndtere dem på. Bedre mestring av livspåkjenninger og kriser beskytter i sin tur mot psykiske problemer, som i verste fall kan. Listen to Organisasjonen Voksne for barn & Zippys venner now. Listen to Organisasjonen Voksne for barn & Zippys venner in full in the Spotify app. Play on Spotify. Legal · Privacy · Cookies · About Ads. To play this content, you'll need the Spotify app. Get Spotify Open Spotify  dating facebook sverige Zippys venner Folkvang skole har Haldens fineste beliggenhet.Zippys venner. - å mestre ensomhet og avvisning. Kunst og håndverk. Brodere. Samisk/finsk. Leksehjelp. Leksehjelp. Lekser: Lekse til tirsdag: Matte: merket side i matteboka/eget ark. Norsk: les s.66, 67. Lekse til onsdag: Norsk: les s.68,69. Lekse til torsdag: Norsk: les s.70,71. Lekser til fredag: Norsk: Eget ark Bokstavhus  3. nov 2015 sier de fra til de voksne på skolen. Skolen har en handlingsplan når det gjelder mobbing. Vi er en Zippy-skole, og det betyr at vi som Zippy-venner fra 1. trinn har fått lære om hvordan vi identifiserer og snakker om følelser, mestrer dagliglivets problemer og hvordan vi støtter andre som har det vanskelig.Hjelp til å omsette sine lederegenskaper positivt. Ros når de viser positive lederegenskaper og evne til empati. Lag arenaer der de kan øve og reflektere over gode samspill. (Det er mitt valg, Steg for Steg, Zippys venner osv) Rollespill m.m. Skap forutsigbarhet og ingen rom for at de «spiller seg ut», unngå sosiale vakum.

  24. nov 2009 : God skolestart og Zippys venner. Se link; : Tetravac-vaksine. Vaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste og polio. : Vekstmåling. Høyde og vekt, evt. oppfølging. Undervisning omfysisk aktivitet og godt kosthold. : Pubertetsundervisning; : MMR- vaksine. Vaksine mot meslinger Også skolene i kommunen har nytt godt av kommunens offensive satsing på psykisk helsevern. Alle ungdomsskolene har fått tilbud om programmet Friends – som tar for seg mestring av angst og depresjon. For førsteklassene ville kommunen teste ut programmet Zippys venner og sendte ut spørsmål til noen utvalgte skoler. Voksne for Barn og Haugesund kommune inviterer skoler i Haugesund til workshop over to dager. Zippy er en del av en helhetlig sasing på godt læringsmiljø i Haugesund kommune og er lagt inn som undervisningsopplegg i plan for sosial kompetanse. Nummer. 70/16. Status. Påmelding avsluttet. Påmeldingsfrist. 22.09.16  linda p forelsket Zippys venner 3. jun 2016 Små steg. innebærer forholdsvis dyre innkjøp, Steg for steg (les mer her). krever sertifisering, ART. er fokusert på foreldre, De utrolige årene. rettes mot hele klassen, Zippys venner. er et antimobbeprogram, Olweus-programmet. er ment å være langsiktig, Mitt valg (som kan 19. nov 2011 Zippys venner er et forebyggende program som skal lære barn å sette ord på følelsene sine sånn at de bedre kan mestre utfordringer de møter i hverdagen. - Vi har stor suksess med Zippy-programmet her i Norge, sa engelske Caroline Egar, som er leder for "Zippys venner" på verdensbasis under besøket  17. sep 2014 Zippys venner og Kunnskapsløftet (06), sammenfallende mål. Mål med Zippys venner: * å identifisere og snakke om følelser * å mestre dagliglivets problemer * å støtte andre som har det vanskelig Læringsplakaten i Kunnskapsløftet : Slideshow 4522587 by thyra.

  Zippys venner er: • Et forebyggende program for å lære barn å mestre dagliglivets utfordringer på en bedre måte. • Gir barna redskaper til å identifisere og snakke om følelser og utforske måter å håndtere dem på. • Effektevaluert (evidensbasert). • Beregnet på 6 - 8 åringer i barneskolen. • Forankret i teori omempiri om tidlig 11. jan 2018 Temaene de jobber med omfatter når barn er pårørende, barns opplevelser av skilsmisse og samlivsbrudd i familien, psykososiale forhold i skole og barnehage og psykologisk førstehjelp for barn og ungdom. Skoleprogrammene deres, Zippys venner og Drømmeskolen, brukes nå av over 650 skoler. 12. mar 2015 Page 16. Noen av de nasjonale skoleprogrammene. • Zippys venner. • Alle har en psykisk helse. • Hva er det med Monica? • VIP. Page 17. Et program fra Organisasjonen Voksne for Barn. Zippys venner. Page 18. 24 timer over et skoleår. Lærer og helsesøster gjennomfører undervisningen etter to dagers  chat completamente gratis con foto Zippys venner Dei siste åra har viktige satsingsområde for skulen vore læringsmiljø og klasseleiing, Zippys venner og Trivselsleiar (TL). Desse områda er til dels godt innarbeidde og ein del av arbeidet i skulen. Elevane sitt læringsmiljø er avhengig av mange faktorar. Det er faktorar som god skuleleiing, positive relasjonar med kvar enkelt 12. okt 2017 PSYKISK HELSE I SKOLEN, Venn1. Det foreslås å videreføre 19,8 mill. kroner tilskuddsordningen Psykisk helse i skolen. I 2016 gikk tilskuddet til Voksne for barn (Drømmeskolen og Zippys venner), Stiftelsen Psykiatrisk opplysning (Alle har en psykisk helse og Hva er det med Monica), Høgskulen i Sogn  16 Apr 2017 - 4 minZippysong singback by Organisasjonen Voksne for barn & Zippys venner from the 20. okt 2016 Det er viktig for oss å si ifra om dette, sier Nina Grindheim i Voksne for Barn. Hun minner om at tiltaket Zippys venner er effektevaluert med gode resultater: Mindre mobbing, bedre inkludering og klassemiljø. - Kunnskapsdepartementet har gjennom sin satsing «Bedre gjennomføring av videregående skole» 

 • Z dating på norska
 • Gratis datingtjeneste girat
 • Kristen stewart l chat part 2
 • Møte jenter på nett knæ
 • Zippys venner [Arkiv] - Tilknytningsomsorg. Zippys venner

  Tiltak. Tidsrom. Ansvarlig. ”Zippys venner”*, 1. klasse. Årlig. Rektor ved de ulike skolene. * Zippys venner er et kunnskapsbasert forebyggende program for å lære barn å mestre dagliglivets utfordringer på en bedre måte. Det gir barna redskaper til å identifisere og snakke om følelser og utforske måter å håndtere dem på.Ertesvåg, Sigrun K.; Eng, Helene; Frønes, Ivar; Kjøbli, John. 2016, Gyldendal Akademisk. UIT, UIO, RBUP, UISVitenskapelig antologi/Konferanseserie. Cristin logo. Cristin Web Interface 2.9.12.9.1. Til toppen av siden. API · Kontakt oss i Cristin · Om Cristin · Informasjonskapsler. logo Kunnskapsdepartementet og Helse- og  21. jan 2012 *Du og jeg og vi to - et rammeprogram for systematisk utvikling av barns sosiale kompetanse og på kompetanseutvikling hos personalet. *Zippys venner - skal stimulere til bedre takling av dagliglivets problemer (stressmestring). Fokuserer på kommunikative evner, vennskap, konfliktløsning og omsorg for  alguien especial pelicula Zippys venner Zippys venner er et program for 1. årstrinn i barneskolen. Undervisningsprogrammet har som målsetting å lære barna: å identifisere og snakke om følelser å mestre dagliglivets problemer å støtte andre som har det vanskelig. Zippys venner er et helsefremmende tiltak iverksatt i barneskolens første og andre Elevrådet 18.10 og innkalling 2.11 · REFERAT FRÅ ELEVRÅDSMØTE 30.01.17 · Referat, elevrådsmøte 10.11.16 · REFERAT FRÅ ELEVRÅDSMØTE 19.09.16 · REFERAT FRÅ ELEVRÅDSMØTE 08.03.16 · Vis alle ». Loading. Drive av Moava. | Lenkjer for lærarar | Lenkjer for elevar | Lenkjer for foreldre |. Hjelteryggen skole. Læring og utvikling i fellesskap. Abonnere på aktuelt · Hjelteryggen skole · Lekeplass Hjelteryggen skole · Hjelteryggen skole. <; >. Framside Meny ↓. Gå direkte til hovedinnholdet. Gå direkte til sekundærinnholdet. Hjem; Bilder. 6. klasse – utstilling kniver · Aktivitetsdag Ågotnes juni 2017 · Gymsalen Regional kompetansetjenste for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Sør-Øst, Oslo universitetssykehus. [Skriv inn tekst]. ZIPPYS VENNER. RKT har i samarbeid med Voksne for Barn (VfB) og. Statped sørøst gjennomført en lærerundersøkelse om inkludering av barn med diagnosene ADHD, ASF, TS og.

  Forside · Om kommunen · Avdelinger · Skoler i Bergen · Haukeland skole · Bildeseksjon; Zippys venner. Haukeland skole. Meny. Siste nytt · Om skolen Undermeny. Skolens planer · Skolebibliotek · Skolehelsetjeneste · SFO · Råd og utvalg · Etter skoletid · Ferie og fridager · Kvalitetstall · Tjenester og skjema · Arbeidsplaner Haldningsskapande arbeid er mellom dei viktigaste oppgåvene i skulen. Korleis kan vi hjelpe elevane til å bli "gagns menneske", som det heitte i gamle dagar? I skulen har vi dette perspektivet heile tida, men vi har også eit par program gåande som tar opp haldningsskapande emne etter ein fast plan. Zippys venner er eit  v dating for voksnes Zippys venner Organisasjonen Voksne for barn. (u.å.) Program og metode for økt sosial kompetanse/psykisk helse. For 1.-4. årstrinn i barneskolen RBUP Øst og Sør har evaluert Zippys venner gjennom en randomisert kontrollert studie i 2007-2008. Kontaktpersoner regionalt. Forskning på resultatene i Zippys venner er et undervisningsprogram som benyttes på 1. til 4. trinn på Ulefoss barneskole og Lunde 10-årige skole. Dette er et tiltak der skole og skolehelsetjenesten samarbeider. Dette er et undervisningsprogram som har som målsetting å lære barna: • å identifisere og snakke om følelser • å mestre dagliglivets  17. apr 2011 Opplegg som ”Zippys venner” ( 1.-2. kl.) og ”Det er mitt valg ”(3.-10. kl.). Utarbeide klasseregler som fokuserer trygghet og trivsel for alle. Klasser og grupper settes sammen med tanke på gode lærevilkår for alle. Aldersblandede aktiviteter og samlinger på tvers av klasser. Skolemiljø er gjennomgangstema Zippys venner er et forebyggende program som skal lære barn å mestre dagliglivets utfordringer på en bedre måte. Vi på kjørbekkhøgda skole gir dette tilbudet til alle elever på 1. og 2. trinn. Målsettingen er å lære barna å: •Identifisere og snakke om følelser- hva kjenner jeg nå? •Mestre dagliglivets problemer- når jeg 

  Fint om elevene kan ta med et rent syltetøyglass til skolen i løpet av uke 46-47. Det vil bli brukt til et kunst og håndverk-prosjekt. Uke 47,. 21.11-25.11. Mandag. Tirsdag. Onsdag. Torsdag. Fredag. På skolen: Matte. Norsk. Fysisk akt. Norsk. Matte. Gym. Musikk. Naturfag. Matte. KRLE/Zippys venner. Norsk.17. sep 2007 "Zippys Venner". Skolen fikk i fjor midler til å bedre elevenes psykiske helse. Det resulterte i flere prosjekter. Blant annet har elever i fjerde klassetrinn deltatt i dyrestell i smådyrfjøset på Kalnes videregående skole. I tillegg har elevene gått gratis frokost en dag i uken. Det prosjektet videreføres også i år. marmellata di more Zippys venner 22. feb 2016 Zippy-programmet. Zippys venner. Elevene er satt sammen i grupper slik at de passer best mulig sammen. Innholdet i timene i de ulike gruppene varierer, men temaene er like. Zippys venner-programmet følges, men vi har lagt til flere timer og tilpasset noe av innholdet til våre elever. Det er viktig med Voksne for Barn har tro på at barn kan rustes for de påkjenninger og utfordringer de møter i livet. Ved å la barna være med på å påvirke det som angår dem, lærer de å tro på seg selv og egen styrke. Slik utvikles deres evne til å ta hånd om seg selv og andre. Derfor drifter Voksne for Barn skoleprogrammet. Zippys venner i  Undervisningsprogrammet Zippys venner har som målsetting å lære barna: • å identifisere og snakke om følelser. • å mestre dagliglivets problemer. • å støtte andre som har det vanskelig. Målsettingen med Zippys venner er sammenfallende med prinsippene i Kunnskapsløftet fordi. Læringsplakaten sier at skolen skal:.4. jan 2017 2017 startet med planleggingsdag for 172 ansatte i Steinkjerskolen. Temaet var psykisk helse, helsefremmende skoler og det sosiale programmet Zippys venner.

 • Chattesider norge online
 • Ukraina dating
 • Elske quote
 • N kristen kontakte
 • Beskrivelse og vurdering av tiltaket Zippys venner | Ungsinn. Zippys venner

  Zippys venner gir lærere og elever redskaper til å identifisere og snakke om følelser, og trening i kommunikasjon og konflikthåndtering.Barneskolen – Zippys venner; Ungdomsskolen – ALLE HAR EN PSYKISK HELSE. (). PSYKISK HELSE : opplæringsprogrammer i grunnskolen. Forebyggende arbeid Psykisk Helse : Ressursteamet/grunnskoleteamet: - Et komprimert og en revidert utgave av Psykisk Helse i skolen programmet  6133 Lauvstad Rektor: Else Lill Riise Tlf. rektor: 70 05 50 64. Tlf. lærarrom:70055052. Tlf SFO: 45393336 e-post til skulen · ord@ · PedIT for Volda > Skular > Dalsfjord skule > Nyttige lenkjer > Zippys venner. Zippys venner. ?id=1434 · Mest lærestoff i  frases reflexion amor frases Zippys venner 04.02.09. Skolen blir en psykiatrisk klinikk. – om spørreskjemaer sponset av legemiddelselskap. Av Elsa Wendel Adalbéron. Zippys venner er navnet på en spørreundersøkelse i skolen. Det heter seg at det er et ”forebyggingsprogram for å styrke barns psykiske helse og deres evner til å mestre hverdag og motgang.Elever fra Bærland skole er med i Voksne for barns adventskalender på FB i desember. Følg med! Zippys Venner Vfb Pdf DOWNLOAD en idebok for arbeidet med barns kunnskap om kropp - sykehuset innlandet hf, habiliteringstjenesten i hedmark, barneseksjonen, 2010 en idebok for arbeidet med barns kunnskap om kropp, pubertet, hygiene, følelser og. Related PDFs : en idebok for arbeidet med barns kunnskap 10:15-11:15 Zippys venner som inkluderende metode for å fremme god psykisk helse og et godt psykososialt miljø. Muligheter og utfordringer for barn i autismespekteret innenfor rammen av et slikt program. Mental health and inclusion. -Does the program of «Zippy's friends» include students with ADHD, ASD and. Tourette 

  Zippys venner. zippylogo Zippys venner er eit undervisningsprogram som vert brukt i 1. og 2. klasse på skulen vår. Måla i Zippy er å identifisere og snakke om kjensler, å meistre dagleglivet sine problem og å støtte andre som har det vanskeleg. Grunnprinsipp: Positiv dugleik vert forsterka; Det finns ikkje riktige eller gale 27. jun 2017 Voksne for Barn og Folkehelsekoordinator i Hedmark og Oppland fylkeskommuner inviterer skoler i Hedmark og Oppland til workshop Zippys venner. Beskrivelse og vurdering av tiltaket: Zippys venner (Oppdatert 2013). Ungsinn. 11 pages. Bjørknes, Ragnhild. 2012. Beskrivelse og vurdering av tiltaket: Hva er det med Monica? Ungsinn, database for virksomme tiltak for barn og unges psykiske helse, Universitetet i Tromsø. 7 pages. Bjørknes, Ragnhild; Eng, helene. 2012. single party state Zippys venner Zippys venner er eit undervisningsprogram som har som målsetjing å lære barn: - å identifisere og snakke om kjensler - å meistre utfordringar og problem i dagleglivet - å støtte andre som har det vanskeleg. Kontaktlærarane i 1. og 2. klasse har vore på kurs i "Zippys venner" og startar opp med dette undervisningsopplegget 5. mar 2016 Artikkel om Zippys venner gjengitt med tillatelse fra Indre Akershus blad. Barns skolehverdag kan bli bedre med enkle midler. Programmet Zippys venner gir bedre klassemiljø og mestringsstrategier for norske andreklassinger.17. okt 2017 GE [8]1. Jeg har vært kommunepsykolog i Fjell i 7 år, har siste tre år vært med i arbeidet Trygg i Fjell. har bakrgunn fra BUP, og har ofte disse brillene på. Har jobbet med Webster Stratton programmene og Zippys venner. I direkte behandling med barn og unge oppdager vi at svært mange som får hjelp for 

  8. mar 2011 Zippy-reglene som: «Ikke si stygge ting», «Tenk på fine ting som dere kan si til andre» og «Du behøver ikke si noe hvis du ikke har lyst» kan gi noen og hver en bedre hverdag. Det gir samhold og trygghet å snakke om både fine og dumme ting i Zippyringen en gang i uka. Følelser i Fokus. «Zippys venner» 11. mar 2015 Zippys venner: programmet er rettet mot elever i første til fjerde klasse, og formålet er å fremme psykisk helse og å forebygge emosjonelle vansker gjennom å styrke barnas evne til å mestre utfordringer (stressmestring). Vitenskapelige baserte evalueringer viser at programmet fremmer et godt klassemiljø  Program med dokumentert effekt: Læring av sosial kompetanse: ART. ▷. De utrolige årene. ▷. Du og jeg og vi to. ▷. Zippys venner. ▷. 6. Page 7. Aggression replacement training. ▷ Evidensbasert treningsprogram for å erstatte aggressiv atferd med prososial atferd, målgruppa er aggressiv, voldelig og antisosial ungdom. chicas marbella online Zippys venner Læreplan i Samfunnsfag · Midgard 5.-, Aschehoug sine interaktive samfunnsfagsider for 5.- Cumulus 1.-, Aschehoug sine interaktive samfunnsfagsider for 1.- Nysgjerrigper, Fakta, spel, eksperiment mm. Steinalder og jernalder, Eit prosjekt for skuleborn. Atlas · "Kart i skolen" · Globus 5.- 14. jan 2016 Zippys venner og Kunnskapsløftet (06), sammenfallende mål. Mål med Zippys venner: * å identifisere og snakke om følelser * å mestre dagliglivets problemer * å støtte… Kurs, Startdato. Workshop-S Zippys venner i HAUGESUND, 01.01.1800, Les mer. Workshop Zippys venner i Bodø, 19.01.2012, Les mer. Inspirasjonsdag Zippys venner i Rogaland, 05.02.2012, Les mer. Workshop Zippys venner i Årdal, 03.09.2012, Les mer. Workshop Zippys venner i Odda, 05.09.2012, Les mer. Workshop Bakgrunn: Skoleprogrammet Zippys venner er et internasjonalt, forebyggende og mestringsbasert program for barn i første klasse på barneskolen. Et av målene i programmet er at barna skal lære å identifisere og snakke om følelser. Tidligere studier av programmet viser at barn, etter at de har deltatt i programmet, har flere 

  Det er inngått en avtale mellom Kvaleberg skole og Voksne for Barn om deltakelse i Zippys venner, et skoleprogram for 1-4. trinn som gir økt mestring og bedre skolemiljø. Målene i Zippy er å lære barna å mestre dagliglivets problemer, å identifisere og snakke om følelser, og å støtte andre som har det vanskelig. Zippy for 1.o PPT arrangerer nettverk med skulane, t.d. Zippys venner etter behov. - Samarbeid med vaksenopplæringa. Vaksenopplæringa har spesialundervisning på grunnskulen sitt område etter opplæringslova. § 4a-2. Vaksenopplæringa er ei eiga eining. PPT samarbeider med vaksenopplæringa etter behov. - Samarbeid med  Zippys venner på 1.–4. trinn. • å høyne toleranse for annerledeshet. • inkludering. Annet. Skolen jobber godt med: • videreutvikling av Trintom Pluss. Særlig nyttig for de andre skolene. • utviklende matematikk. Innspill til skolens videre arbeid. • Fortsette det kollektive utviklingsarbeidet. • Fortsette å dreie undervisningen fra å  vennskap kloke ord Zippys venner Zippys venner. - å mestre ensomhet og avvisning. Kunst og håndverk. Brodere. Samisk/finsk. Leksehjelp. Leksehjelp. Lekser: Lekse til tirsdag: Matte: merket side i matteboka/eget ark. Norsk: les s.66, 67. Lekse til onsdag: Norsk: les s.68,69. Lekse til torsdag: Norsk: les s.70,71. Lekser til fredag: Norsk: Eget ark Bokstavhus Innledning. Zippys venner er et helsefremmende tiltak iverksatt i barneskolens første og andre klasse. Tiltakets overordnede mål er å fremme psykisk helse og å forebygge emosjonelle vansker ved å styrke barns evne til å mestre dagliglivets problemer (stressmestring). Programmets delmål er å styrke evnen til å gjenkjenne  Fagbakgrunn. Solveig er spesialpedagog og evaluerte i sitt doktorgradsarbeid det universelle skoletiltaket Zippys venner gjennom en randomisert kontrollert studie. Tiltaket ble gjennomført på 2. trinn i barneskolen, og viste seg å ha en positiv effekt på barns mestring, reduserte mobbing og bedret deres faglige fungering.Zippys venner. Programmet fokuserer på tidlig intervensjon og styrking av motstandskraft og mestring. Kilde; "Forebyggende innsatser i skolen" (2006:51-53). Skoleslag/årstrinn; Programmet er i Norge innrettet mot 1. trinn på barnetrinnet. Utgiver; Internasjonalt er det den britiske organisasjonen Partnership for Children 

 • senior pictures due date
 • hvordan bli sammen med han
 • b gratis dating uten registreringsnummer
 • Loan payday site uk